Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 11 กิโลเมตร

เนื้อที่
     พื้นที่ในเขตบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม มีพื้นที่ทั้งหมด 142 ตาราง กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 88,925 ไร่
   

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก    
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะเคียนปม ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นภูเขาและเนินเขาสลับล้อมรอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนลี้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง มีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูก ประมาณ 1/4 ของพื้นที่ทั้งหมด ตลอดสองฝั่งของลำน้ำที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งของลำน้ำ เช่น แม่น้ำลี้ แม่น้ำแม่หาง และแม่น้ำสายเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ของประชากร


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th