Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน  มีประชากร 2,200 หลังคาเรือน จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 6,881 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2555) รายละเอียดดังนี้
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
หมู่ 1 บ้านทุ่งข้าวหาง 211 322 307 629
หมู่ 2 บ้านไม้ตะเคียน 263 342 343 685
หมู่ 3 บ้านป่าตึงงาม 115 181 171 352
หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ 169 240 272 512
หมู่ 5 บ้านไม้สลี 182 292 262 554
หมู่ 6 บ้านแม่แสม 152 270 218 488
หมู่ 7 บ้านห้วยห้าง 219 305 301 606
หมู่ 8 บ้านห้วยไร่ 281 456 472 928
หมู่ 9 บ้านหนองหลัก 218 417 405 822
หมู่ 10 บ้านป่าก่อ 198 395 356 751
หมู่ 11 บ้านศรีดงเย็น 91 115 102 217
หมู่ 12 บ้านใหม่ไม้สลี 101 161 176 337
รวม 2,200 3,496 3,385 6,881

การศึกษา
     1.โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง ดังนี้
          - โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
          - โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
          - โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์
          - โรงเรียนบ้านไม้สลี
          - โรงเรียนบ้านแม่แสม
          - โรงเรียนบ้านห้วยห้าง
          - โรงเรียนบ้านห้วยไร่
          - โรงเรียนบ้านหนองหลัก
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
      
     2.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  
          - โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน(ขยายโอกาส) หมู่ที่ 2
    
     3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง 
          - ทุกหมู่บ้าน
   
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะเคียนปม หมู่ที่ 2
  
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     1. วัด 12 แห่ง ดังนี้
          - วัดทุ่งข้าวหาง
          - วัดไม้ตะเคียน
          - วัดป่าตึงงาม
          - วัดห้วยงูสิงห์
          - วัดไม้สลี
          - วัดแม่แสม
          - วัดห้วยห้าง
          - วัดห้วยไร่
          - วัดหนองหลัก
          - วัดป่าก่อ
          - วัดศรีดงเย็น
          - วัดใหม่ไม้สลี
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12

การสาธารณสุข
     1. สถานพยาบาลประจำตำบล 2 แห่ง   
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนปม หมู่ที่ 2
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้สลี หมู่ที่ 6
     2. อัตราการมีส้วมใช้ร้อยละ 90    
      
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ตู้ยามตำรวจ (หน่วยบริการประชาชนบ้านไม้ตะเคียน) 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านไม้ตะเคียน 
           
การท่องเที่ยว
     ในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่มีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ เช่น
     - อ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน (โครงการพระราชดำริ) บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9
     - อ่างเก็บน้ำแม่หาง บ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ที่ 1
     - แหล่งผลิตทอผ้าพื้นเมืองตีนจก หมู่ที่ 1 
     - แหล่งผลิตทอผ้าไหมยกดอก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7
     - แหล่งผลิตทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
     - แหล่งผลิตทอผ้าเมืองชาวไทยภูเขา (กระเหรี่ยง) หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 12
     - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
     - เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าตองสาด ป่าชุมชนบ้านห้วยห้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th