Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริการพื้นฐานและอำนาจหน้าที่
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม 
     1. ถนนสายทุ่งหัวช้าง - แม่อาว ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ
     2. ถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ 
          - ถนนสายไม้ตะเคียน - ห้วยงูสิงห์ - ไม้สลี - แม่แสม - ห้วยไร่
          - ถนนสายป่าก่อ - หนองหลัก - ใหม่ไม้สลี - ศรีดงเย็น - ห้วยห้าง 
          - ถนนสายไม้ตะเคียน - แม่ป๊อก (ตำบลศรีวิชัย)
          - ถนนสายป่าตึงงาม - ป่าก่อ
          - ถนนศรีดงเย็น - ใหม่ไม้สลี 
          
การโทรคมนาคม
     - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทางไกล ระบบดาวเทียม 12 หมู่บ้าน  
      
การไฟฟ้า
     ตำบลตะเคียนปมมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 12 หมู่บ้าน ร้อยละ 90 ของแต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้  อีกร้อยละ 10 ยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน
       

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - แม่น้ำ
     - ลำห้วย
     - สระ ,บึง , หนองน้ำ
2  สาย คือ แม่น้ำแม่หาง และแม่น้ำลี้
17 สาย
75 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื้น
     - บ่อโยก
     - ประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค
     - ประปาภูเขา
     - บ่อบาดาล
     - สระน้ำ
     - อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
     - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
211 แห่ง
273 แห่ง
41 แห่ง
21 แห่ง
9 แห่ง
14 แห่ง
36 แห่ง
19 แห่ง
1 แห่ง

...........................................................................................................................................................................

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

   
 อํานาจหน้าท ี่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่ มเติม ถึงฉบับท ี่ 5 พ.ศ. 2546
1. มีอํานาจหน้าท ี่ในการพัฒนาตําบลท ั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
    1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน ้ํ าและทางบก
    2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมท ั้ งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถ ้ ิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท ี่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จําเป็นและสมควร
3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วน  ตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
    1) ให้มีน้ําเพ ื่ อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
    2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
    4) ให้มีและบํารุงสถานท ี่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
    5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
    6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
    8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรพยั ์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
    10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    11) กิจการเก ี่ ยวกับการพาณิชย์
    12) การท่องเท ี่ ยว
    13) การผังเมือง
4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าท ี่ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ
    เพ ื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
    กิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)
5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท ี่ ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมือง
    ที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
    การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งน ี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
    ด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท ี่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1)
6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่ องท ี่ เก ี่ ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่
    ข้อมูลหรือข่าวสารท ี่ ทางราชการถือว่าเป็นความลับเก ี่ ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ(มาตรา 70)
7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียม
    ที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000  บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)
8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วน
    ท้องถื่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการช ั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถ ิ่ นอื่น เพ ื่ อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)

อํานาจหน้าท ี่ ตามพระราชบญญั ัติกําหนดแผนและข ั้ นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1. มีอํานาจและหน้าท ี่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ ื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ ิ่ นของตนเอง ดังน ี้ (มาตรา 16)
   (1) การจัดทําแผนพฒนาท ั ้องถ ิ่ นของตนเอง
   (2) การจัดให้มีและบารํ ุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท ี่ จอดรถ
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5) การสาธารณูปการ
   (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
   (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
   (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว
   (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก ี่ ยวกับท ี่ อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกฬาี
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   (21) การควบคุมการเล ี้ ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาท ี่ สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน
   (31) กิจการอ ื่นใดทเปี่ ็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องท ี่ ตามท ี่คณะกรรมการประกาศกําหนด
2. อํานาจหน้าท ี่ ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดข ั้ นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th