Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อย่างเพียงพอ
     2. เพื่อให้มีและบำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
     3. เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ ในท้องถิ่น
     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎร
     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ
     3. เพื่อให้ราษฎรที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น พอเพียงต่อการครองชีพ
     4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     2. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ให้เป็นสังคมคุณภาพ
     3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ราษฎร
     4. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีความรัก ความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และร่วมกันสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป
    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อปลูกฝังความรัก จิตสำนึก ให้ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการในพื้นที่
     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
     3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์การพัฒนา 

     1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี แก่ราษฎรในพื้นที่
     2. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ
     3. เพื่อให้ราษฎร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
     2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
     3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎร
     4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมประชาธิปไตย
     
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
วัตถุประสงค์การพัฒนา

     1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูล
     2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
     3. เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th