Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานนโยบายและแผน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 มิ.ย. 2564
ถึง
01 มิ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570
13 พ.ค. 2564
ถึง
13 พ.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่5
02 เม.ย. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม2564 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ก.พ. 2564
ถึง
10 ก.พ. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 ม.ค. 2564
ถึง
22 ม.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
02 ก.ค. 2563
ถึง
02 ก.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
20 ก.พ. 2563
ถึง
20 ก.พ. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th