Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมตำบล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งได้มีโอกาส ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จึงประกาศกำหนดประชาคมตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th