Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมตำบล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งได้มีโอกาส ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จึงประกาศกำหนดประชาคมตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562