Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
Responsive image
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งได้มีโอกาส ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์         
   
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th