Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การคัดแยกขยะ
Responsive image
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ คัดแยกขยะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้างตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผอ.รพ.สต.ไม้ตะเคียน และ นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.บ้านไม้สลี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากขยะ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ขยะติดเชื้อ การป้องกันโรคติดต่อ ตามหลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการด้านขยะในชุมชนให้น้อยลง ในการลดมลพิษ ด้านสุขภาพในชุมชน และการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้
ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3Rs การกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะจากโฟม พลาสติก และหลอดพลาสติก ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัด รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก นอกจากกิจกรรมให้ความรู้แล้วยังมีการเล่นเกมโดย การให้เด็กนักเรียนร่วมเล่นเกม แบ่งเด็กนักเรียนเป็น 3 ทีม เพื่อแข่งขันกันคัดแยกขยะ ตามสีของถังขยะแต่ละประเภท ทีมไหนได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลตามลำดับ และยังมีการร่วมกันทำเสวียน รอบต้นไม้ ภายในวัดห้วยห้าง เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดปัญหาขยะในชุมชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยห้าง ครู ประชาชนบ้านห้วยห้าง และหมู่บ้านใกล้เคียง มากกว่า 150 คน และอาหารกลางวันของโครงการ ได้ส่งเสริมการใช้วัสดุทางธรรมชาติ ในการบรรจุหีบห่อ อาหาร อีกด้วย โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
         
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562