Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การคัดแยกขยะ
Responsive image
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ คัดแยกขยะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้างตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผอ.รพ.สต.ไม้ตะเคียน และ นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.บ้านไม้สลี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากขยะ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ขยะติดเชื้อ การป้องกันโรคติดต่อ ตามหลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการด้านขยะในชุมชนให้น้อยลง ในการลดมลพิษ ด้านสุขภาพในชุมชน และการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้
ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3Rs การกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะจากโฟม พลาสติก และหลอดพลาสติก ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัด รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก นอกจากกิจกรรมให้ความรู้แล้วยังมีการเล่นเกมโดย การให้เด็กนักเรียนร่วมเล่นเกม แบ่งเด็กนักเรียนเป็น 3 ทีม เพื่อแข่งขันกันคัดแยกขยะ ตามสีของถังขยะแต่ละประเภท ทีมไหนได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลตามลำดับ และยังมีการร่วมกันทำเสวียน รอบต้นไม้ ภายในวัดห้วยห้าง เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดปัญหาขยะในชุมชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยห้าง ครู ประชาชนบ้านห้วยห้าง และหมู่บ้านใกล้เคียง มากกว่า 150 คน และอาหารกลางวันของโครงการ ได้ส่งเสริมการใช้วัสดุทางธรรมชาติ ในการบรรจุหีบห่อ อาหาร อีกด้วย โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
         
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th