Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/อสม และประชาชน
Responsive image
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/ อสม. และประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ตำบลตะเคียนปม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผอ.รพ.สต.ไม้ตะเคียน และ ผอ.รพ.สต.บ้านไม้สลี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมทบทวนบทบาทของ อสม. 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ อสม./แกนนำสุขภาพและประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ อสม./แกนนำสุขภาพ และประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
และเพื่อส่งเสริมให้ อสม./แกนนำสุขภาพ ประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการปฏิบัติงานสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเข้มแข็ง
ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว มีการทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน มีกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น และเร่งด่วน ของ อสม. ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีการทบทวนทักษะการวัดความดันโลหิตสูงให้ผู้ป่วย วัดค่าดัชนีมวลกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ยังได้มีการแจกทรายอะเบทให้ทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปดำเนินการในเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากตัวแทน อสม. / แกนนำสุขภาพ ประชาชนเครือข่ายสุขภาพ ทั้ง 12 หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 3 คน รวมทั้งหมด 36 คน โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
       
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562