Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
Responsive image
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงของผู้สูงอายุ การเล่นดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีการแสดงของจักสาน ไม่ว่าจะเป็นกระด้ง สุ่มไก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว ตะกร้า รวมถึงถังขยะที่ทำจากเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้ว และยังมีผ้าทอกี่เอว จากแม่บ้านบ้านหนองหลัก และบ้านห้วยไร่ ประชาชนสามารถสั่งสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านได้ เป็นการรณรงค์ No โฟม No พลาสติกหูหิ้ว หันมาใช้ถุงยาม ผ้าทอ ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ในบูธของบ้านป่าตึงงาม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การทำ EM บอล ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ การดูแลผักโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รณรงค์ให้ประชาชนเน้นคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3Rs ที่สามารถแยกขยะได้ในครัวเรือนของตน มีการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก และการเต้นออกกำลังกายฉบับของผู้สูงอายุที่สามารถออกกำลังได้ง่ายๆ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชน ผู้สนใจ มากกว่า 800 คน
อีกทั้งในวันเดียวกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียนปม ได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน และการยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลตะเคียนปม ผ่านกิจกรรมหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มวัย มากที่สุด
     
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562