Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับจังหวัด
Responsive image
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ตำบลตะเคียนปม ได้เข้าร่วมพีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับจังหวัด จัดขึ้นโดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งตำบลตะเคียนปม ได้รับเกียรติบัตร เพื่อคัดเลือกเป็น ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 นางจินตนา เรือนอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตะเคียนปม ได้รับเกียรติบัตร เพื่อคัดเลือกเป็น ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และ นางสาวนันนทิกานต์ บุญนำ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการเข้ารับมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรในฐานะตำบลที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยมี นายตะวัน แก้วหนัก รองปลัด อบต.ตะเคียนปม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ตะเคียนปม เข้ารับเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีบุคคลากรจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปม ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ นางจินตนา เรือนอินทร์ ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอา(Care manager) และ นางสาวนันนทิกานต์ บุญนำ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
       
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562