Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
Responsive image
วันจันทร์ ที่ เมษายน พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลตะเคียนปม ได้จัดโครงการการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) โดยมีนางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปมเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายณัฐพล คำแปง ปลัด อบต.ตะเคียนปม เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Giver) ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ให้เหมาะสมตามบริบท ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยมี กิจกรรมติดตามทบทวนประเมินผลงาน รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ มีกิจกรรมสาธิต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง รพ.สต.บ้านไม้สลี และรพ.สต.ตะเคียนปม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ทั้งหมด 35 คน ซึ่งเป็น ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(CARE GIVER) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ตะเคียนปม อาสาบริบาลท้องถิ่น และพนักงาน เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
         
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564