Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุม ต.ตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ 2564
Responsive image
เมื่อวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา อบต.ตะเคียนปม ได้จัดทำโครงการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุม ต.ตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมผู้นำชุมชน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อส่งเสริมผู้นำชุมชน สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยสัตว์ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กิจกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 4 อ. การทบทวนบทบาทและภารกิจของ ผู้นำชุมชน ในการดูแลสุขภาพประชาชน พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น และเร่งด่วน ของ ผู้นำชุมชน ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และถอดบทเรียน สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านสุขภาพของแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.รพ.สต.ตะเคียนปม และ ท่านปลัด จากเทศบาลทาขุมเงิน ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 48 คน ซึ่งเป็น ผู้นำชุมชน ตำบลตะเคียนปมทั้งหมด
       
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564