Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมได้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ตามยุทธศาสตร์ธชาติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุข ร่มเย็นด้วย มิติทางศาสนา ตลอดจนนําเทคโนโลยีนวัตกรรมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดความ มั่งคั่ง บนฐานของการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ และได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้นำต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้นำต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ได้มีขวัญและกำลังใจการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
       
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564