Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายณัฐพล คำแปง
ปลัด อบต.ตะเคียนปม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายตะวัน แก้วหนัก
รองปลัด อบต.ตะเคียนปม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางกณิกนันต์ ซาวยา
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสอาด สมร่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวศิริวิมล ยาแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
Responsive image
นางรุจิดา ชมภูเทพา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวพิมมาลา แก้วมาลา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวจิรกานต์ อุดก้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายสมาน แสนปงผาบ
ภารโรง
Responsive image
นายณัฐพล นกแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายยุทธนา หล้าแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวกลิ่นผกา ไทยใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายถวิล เขรตวัง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายธนวัตน์ ก้างคำมา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวดรุณี จันทวัง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวอัจฉรีรัตน์ เรื่องเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวพัชรพร กองเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวพรทิพา อ้อมหมื่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th